Motioner

§15 Motioner

Medlemmar kan genom motion väcka förslag rörande föreningens verksamhet. Motion, som skall behandlas på ordinarie stämma, skall vara styrelsen tillhanda senast den 1 februari 2024.


Kontaktinformation


Trädgårdsavfall

Uppsamlingsplats för ris och grenar i samhället ligger utanför föreningens ansvarsområde och ni ombeds att kontakta kommunen i denna fråga.
Telefon 0304-33 40 00

Centrala Svanesunds Vägförening har som uppgift att sköta underhåll av vägarna i centrala, norra och västra delen av Svanesund med undantag för genomfartsleden som sköts av Trafikverket. I föreningen ingår ca. 450 fastigheter, varav majoriteten består av permanentboende villor.På denna hemsida finns även ytterligare information så som bl.a. hantering vid ägarbyte och protokoll från årsmöten.


Har ni synpunkter och/eller önskemål på innehåll går det utmärkt att kontakta styrelsen via mail.