Kallelse till

ÅRSTÄMMA 2023
Var: MIK stugan Ängevillan

När: 28 mars, kl. 19:00. Välkomna!
Glöm inte att medtaga fullmakt om inte alla delägare är närvarande!

Förslag och de enl. stadgarna angivna handlingar som alla kan ta del av innan stämman, kommer att finnas här på hemsidan eller i pappersform hos ordförande .


Årsmöteshandlingar hittar du här

"Ja se det snöar"
Hjälp snöskottarna med att markera ut med ex. snöpinne var din tomtgräns går om det inte syns tydligt när det kommer mycket snö!


Tänk på att du, som fastighetsägare i tätbebyggt område, får inte skotta ut snö från tomten ut på trottoaren, gatan eller i en park. Snön som faller på din fastighet måste du lägga upp på din egen tomt.


Sanda eller grusa gångytorna runt din fastighet, även tex runt sopkärl för att på sätt undvika fallolyckor för de som skall dit och tömma!


De flesta snöröjningsfordon lämnar en snöplogkant. Vår entreprenör gör vårt bästa för att lämna så låga snöplogkanter som möjligt. Det är ägarens ansvar att skotta fram egna bilar, postlådor, entréer etc.


 Byggstart "Norra", gatu- och VA-arbete ger påverkan på Alemyre-och Färjevägen från 9/1 - mitten på juni


Kommunens entreprenör påbörjar byggstart för VA och gator för nya området Svanesund "Norra" (Almyren/g:a travbanan) från den 9/1-23 och det ska vara klart mitten på juni.


Det kommer att grävas och sprängas, både Färje- och Alemyrsvägen samt gångväg mot banken kommer att påverkas och till viss del ledas om. Entreprenören för detta arbete är Orust Schakt och de har sagt att de meddelar på deras egen FB sida samt på Föreningen Svanesund FB när allmänheten kommer att påverkas.


Vi länkar här till den nya
detaljplanen för Svanesund, den första etappen som kallas "norra" om du vill läsa mer om vad planerna är:


Länk - Planprogram Svanesund centrum (orust.se)


 Soptunnor för skräp och hundbajspåsar


Det är i dag enligt miljöbalkens regler förbjudet att
skräpa ned utomhus och du har ansvaret för vad du eller din hund lämnar efter sig. 


Hundrastkärl och soptunnor för skräp har vi haft som en service för att det ska vara enklare för dig som är hundägare och boende i samhället att hantera skräp på allmän plats. Vi har löst tömning och översyn tillsvidare, men alla har vi ett ansvar för att det hålls snyggt och rent i samhället. Tänk  på:

  • om det inte finns hundrastkärl i närheten måste du plocka upp hundbajset, ta med det från platsen och slänga det som brännbart hushållsavfall, i ditt eget eller boendets gröna sopkärl. Samma gäller vanligt skräp, du får ta med och slänga det hemma.
  • det gäller också om tunnorna är fulla i väntan på tömning.
  • rasta inte hunden på planteringar och vid rabatter. Det blir också en olägenhet i arbetsmiljö för personal som sköter planteringarna.


Regn- och smältvatten från din tomt, det som kallas "dagvatten"


Du som är fastighetsägare ansvarar för att dagvattnet som uppstår på din tomt ochså tas om hand på din egen fastighet. Det kallas för lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD).

Dagvatten får tex inte ledas till någon annan fastighet.


Fastighetsägares ansvarar regleras i miljöbalkens nionde kapitel.


Ett bra sätt att ta hand om ditt dagvatten är att

  • leda vatten från stuprör ut på gräs eller grus (eller varför inte samla upp vattnet i en tunna och använda till bevattning?)
  • använd grus eller andra genomsläppliga material på din garageuppfart istället för asfalt 

Trädgårdsavfall

Uppsamlingsplats för ris och grenar i samhället ligger utanför föreningens ansvarsområde och ni ombeds att kontakta kommunen i denna fråga.
Telefon 0304-33 40 00

På denna hemsida finns även ytterligare information så som bl.a. hantering vid ägarbyte och protokoll från årsmöten.


Har ni synpunkter och/eller önskemål på innehåll går det utmärkt att kontakta styrelsen via mail.

Centrala Svanesunds Vägförening har som uppgift att sköta underhåll av vägarna i centrala, norra och västra delen av Svanesund med undantag för genomfartsleden som sköts av Trafikverket. I föreningen ingår ca. 450 fastigheter, varav majoriteten består av permanentboende villor.