Stämmodatum: 2022-03-31


Stadgar för samfällighetsförening, bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i den mån inte annat framgår av dessa stadgar.


​§1 Företagsnamn

Företagsnamnet är Centrala Svanesunds Vägförening 858500–9015 (CSV).


§2 Samfälligheter

Föreningen förvaltar Orust Svanesund ga:1.


§3 Grunderna för förvaltningen
Samfälligheten skall förvaltas i enlighet med vad som vid bildandet bestämts om dess ändamål såsom att underhålla vägar samt grönområden.

§4 Medlem
Medlem i föreningen är ägare av fastighet eller därmed jämställd egendom som har del i samfällighet upptagen under § 2.

§5 Styrelse, sammansättning
För föreningen skall finnas en styrelse med säte i Svanesund, Orust kommun. Styrelsen består av minst 5 och högst 7 ledamöter och minst 2 och högst 3 suppleanter som skall vara medlemmar i föreningen enligt § 4.

§6 Styrelse, val
Styrelseledamöter och suppleanter väljs vid ordinarie föreningsstämma. Mandatperioden för ordförande och suppleanter är 1 år, övriga styrelseledamöter 2 år. Stämman utser ordförande, i övrigt konstituerar styrelsen sig själv.

§7 Styrelse, kallelse till sammanträde, föredragningslista
Kallelse till styrelsesammanträde, vilket skall innehålla uppgift om förekommande ärenden, skall tillsändas ledamöterna samt suppleanter minst 7 dagar före sammanträdet. Ledamot som är förhindrad att närvara, skall genast meddela detta till ordföranden, som omedelbart ska kalla suppleant i ledamots ställe.

§8 Styrelse, beslutsförhet, protokoll
Styrelsen är beslutför när kallelse skett i behörig ordning och minst halva antalet styrelseledamöter är närvarande. Utan hinder skall styrelsesammanträde anses behörigen utlyst om samtliga ordinarie ledamöter infunnit sig till sammanträdet. Som styrelsens beslut gäller den mening om vilket de flesta röstande förenar sig. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst. Utan att ha angivits i kallelsen får ärende avgöras om minst fyra av styrelseledamöterna är närvarande och ense om beslutet. En fråga får utan hinder av bestämmelserna i första stycket avgöras utan kallelse om samtliga ordinarie ledamöter är ense om beslutet. Den som deltagit i avgörandet av ärende får reservera sig mot beslutet. Sådan reservation skall anmälas före sammanträdets slut. Protokoll ska föras över de ärenden där styrelsen har fattat beslut. Protokollet ska innehålla datum, deltagande styrelseledamöter och suppleanter, en kort beskrivning av ärendet, styrelsens beslut samt anförda reservationer. Protokollet ska justeras av ordföranden samt utsedd justeringsperson.

§9 Styrelse, förvaltning
Styrelse skall:
1. Förvalta samfälligheten och föreningens tillgångar
2. Föra redovisning över föreningens räkenskaper
3. Föra förteckning över delägande fastigheter, dessas andelar och ägare
4. Årligen till ordinarie stämma avge förvaltningsberättelse över föreningens verksamhet och ekonomi
5. I övrigt fullgöra vad lagen föreskriver om styrelsens handhavande av föreningens angelägenheter.

§10 Revision
För granskning av styrelsens förvaltning skall medlemmarna på ordinarie föreningsstämma utse 1 revisor och 1 suppleant. Revisionsberättelse ska överlämnas till styrelsen senast fyra veckor före ordinarie stämma.

§11 Räkenskapsperiod
Föreningens räkenskapsperiod skall omfatta tiden 1 januari till 31 december.

§12 Underhålls- och förnyelsefond
För föreningens underhålls- och förnyelsefond skall årligen avsättas minst 50 000 kronor.

§13 Föreningsstämma
Ordinarie föreningsstämma skall årligen hållas under mars månad på tid och plats som styrelsen bestämmer. Styrelsen kan när den finner det erforderligt utlysa extra stämma. I fråga om medlemmars rätt att begära en extra stämma utlyses gäller § 47 tredje stycket lagen om förvaltning av samfälligheter. Om stämma skall godkänna uttaxering skall styrelsen bereda medlemmarna tillfälle att från det kallelse skett ta del av debiteringslängd utvisande det belopp som skall uttaxeras, vad medlem skall betala och när betalning skall ske. Före ordinarie stämma skall dessutom förvaltningsberättelse och revisionsberättelse för den avslutande räkenskaps-perioden samt utgifts- och inkomststat finnas tillgänglig för granskning under samma tid.

§14 Kallelse till stämma, andra meddelanden
Kallelse till stämma skall göras av styrelsen och ske genom anslag på central plats i Svanesund samt på föreningens hemsida eller på annat sätt som styrelsen finner lämpligt. Kallelsen skall ske senast 14 dagar före stämman. I kallelsen skall anges tid för stämman, vilka ärenden som skall förekomma och lämna uppgifter om plats där i § 13 angivna handlingar finns tillgängliga. Andra meddelanden till medlemmarna skall genom styrelsens försorg ske genom anslag på central plats i Svanesund samt på föreningens hemsida eller på annat sätt som styrelsen finner lämpligt.

§15 Motioner
Medlemmar kan genom motion väcka förslag rörande föreningens verksamhet. Motion, som skall behandlas på ordinarie stämma, skall vara styrelsen tillhanda senast den 1 februari. Styrelsen skall bereda avgivna motioner och hålla dem tillgängliga för medlemmarna tillsammans med förvaltningsberättelsen. Vid eventuell förskjutning av årsstämma till annan månad gäller motsvarande förskjutning av motionstiden.


§16 Dagordning vid stämma
Vid ordinarie stämma skall följande ärenden behandlas:
1. Stämmans öppnande
2. Frågan av om stämman blivit behörigen utlyst
3. Fastställande av röstlängd
4. Val av ordförande för stämman
5. Val av sekreterare för stämman
6. Val av två justeringsmän och tillika rösträknare
7. Godkännande av dagordning
8. Styrelsens och revisorernas berättelser
   a. Styrelsens verksamhetsberättelse för gångna året
   b. Styrelsens förvaltningsberättelse för gångna året
   c. Revisorernas berättelse för samma tid

9. Ansvarsfrihet för styrelsen
10. Framställningar från styrelsen och motioner från medlemmarna
11. Ersättning till styrelse och revisorer
12. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd
13. Val av styrelseordförande, styrelseledamöter och suppleanter
14. Val av revisor och suppleant
15. Val av valberedning (3 personer)
16. Meddelande av plats där stämmoprotokollet hålles tillgängligt. Vid en extra stämma skall beslutas ärenden under 1,2,3,4,5,6,10,16 och 17
17. Mötets avslutande
18. Information och frågestund


§17 Disposition av avkastning
I det fall stämman beslutar om att fördela överskott skall detta ske efter medlemmarnas andelar i samfälligheten.

§18 Stämmobeslut
Beslut fattas med acklamation om inte omröstning begärs. I fråga om omröstning m.m. gäller 48, 49, 51 och 52 §§ lagen om förvaltning av samfälligheter. Vid en omröstning ska de omständigheter angående rösträtt, andelstal, ombud m.m. som har betydelse för röstresultatet antecknas i protokollet. Personval skall ske med slutna röstsedlar om någon begär det.


§ 19 Protokoll, justering, tillgänglighållande

Stämmoprotokollet ska justeras och hållas tillgängligt för medlemmarna senast 2 veckor efter stämman.


§ 20 Ändring av stadgarna och upplösning av föreningen
Om ändring av föreningens stadgar gäller 52 § samfällighetslagen. I fråga om upplösning av föreningen gäller 61–65 § samfällighetslagen. Dessa stadgar har antagits vid sammanträde enligt datum ovan.

§

Stadgar

unsplash