Fullmakt för delägare/ombud


För att ha rösträtt på stämman ska du äga fastighet i vägföreningen. Är ni två eller flera delägare och om inte samtliga
är närvarande på stämman, behöver den som är närvarande på stämman fullmakt att företräda den andre/de andra.


Går du själv? Be den/de delägare som inte kommer att närvara på stämman skriva en fullmakt för dig att företräda dem och ta med dig fullmakten, så får du rösta!


Rösträtt kan även utövas genom ombud, om du/ni inte har möjlighet att rösta själva. Ett ombud kan bara företräda en medlem utöver sig själv. Rösträtten överlåtes till ombudet med hjälp av en fullmakt. Samtliga delägare måste skriva under den.


Länk till ett exempel på hur en fullmakts mall kan se ut. Kom ihåg att den måste vara signerad: Fullmakt att ladda ned


Information angående samägande, ombud och medlems rösträtt på stämma


Samägande, ombud mm (Utdrag ur ”Samfälligheter Handbok för samfällighetsföreningar”. Nionde upplagan. Tommy Österberg)


Personer som gemensamt äger en fastighet (samäganderätt) har tillsammans en röst. De måste således vara överens för att kunna rösta. Kan de inte enas får de lägga ner sin röst.


Medlems rösträtt kan utövas genom ombud. Om inte annat framgår av stadgarna får ombudet företräda endast en medlem.

Regeln (49 § 2 st SFL) har kommit till för att hindra medlem att samla in fullmakter från andra medlemmar och därmed skaffa sig ett avgörande inflytande på sammanträdet. Ombudet skall ha fullmakt från sin uppdragsgivare.

Fullmakten bör vara skriftlig och innehålla uppgift om vem som är ombudet och vilket sammanträde som fullmakten avser. Fullmakten skall vara undertecknad.


Om en fastighets ägs av två makar (eller av flera delägare), dvs. båda makarna (eller delägarna) har lagfart på fastigheten, föreligger samäganderätt. För att ena maken (eller någon/några av delägarna) ensam skall kunna utöva sin rösträtt vid en föreningsstämma fordras att han har fullmakt från den andra maken (eller de ej närvarande delägarna).

 

Föreningsstämma (Utdrag ur ”Lag (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter, SFL”)


49 § Röstberättigad medlem, som är närvarande vid föreningsstämma, har, oavsett om han äger en eller flera delägarfastigheter, en röst. I fråga som har ekonomisk betydelse skall medlemmarnas röstetal i stället beräknas efter delägarfastigheternas andelstal, om medlem begär det. Dock får medlems röstetal ej överstiga en femtedel av det sammanlagda röstetalet för samtliga närvarande röstberättigade medlemmar.


Medlems rösträtt kan utövas genom ombud. Ombud får ej företräda mer än en medlem. Som stämmans beslut gäller den mening för vilken de flesta rösterna avgivits. Vid lika röstetal avgöres val genom lottning, medan i andra frågor den mening gäller som biträdes av ordföranden.

unsplash