Stadgar

§

Sammanträdesdatum: 2002-09-12

Stadgar för samfällighetsförening, bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i den mån inte annat framgår av dessa stadgar.

§ 1 Firma

Föreningens namn är Centrala Svanesunds Vägförening.

§ 2 Samfälligheter

Föreningen förvaltar av styrelsen besiktigade, godkända vägar och grönområden i centrala Svanesund enligt gällande anläggningsbeslut.

 

§ 3 Grunderna för förvaltningen

Samfälligheten skall förvaltas i enlighet med vad som vid bildandet bestämts om dess ändamål såsom att underhålla vägar samt grönområden.

 

§ 4 Medlem

Medlem i föreningen är ägare av fastighet eller därmed jämställd egendom, som har del i samfällighet upptagen under § 2.

 

§ 5 Styrelse, sammansättning

För föreningen skall finnas en styrelse med säte i Svanesund, Orust kommun. Styrelsen består av 5 st ledamöter och 3 st suppleanter. Stämman utser ordförande bland styrelsens ledamöter. I övrigt konstituerar styrelsen sig själv.

 

§ 6 Styrelse, val

Styrelsen väljs vid ordinarie föreningsstämma. Mandatperioden för ordförande är 1 år, övriga styrelseledamöter 2 år. Om- eller nyval får endast ske av högst 3 st ledamöter vid ett och samma tillfälle.

 

§ 7 Styrelse, kallelse till sammanträde, föredragningslista

Kallelse till styrelsesammanträde, vilket skall innehålla uppgift om förekommande ärenden skall tillsändas ledamöterna minst 7 dagar före sammanträdet. Suppleanter skall inom samma tid tillställas underrättelse om sammanträdet och förekommande ärenden. Ledamot som är förhindrad att närvara, skall genast meddela detta till ordföranden, som omedelbart kalla suppleant i ledamots ställe. Suppleant som ej tjänstgör i ledamots ställe har rätt att närvara vid sammanträdet, men har ej rösträtt.

 

§ 8 Styrelse, beslutförhet, protokoll

Styrelsen är beslutför när kallelse skett i behörig ordning och härav skall minst halva antalet styrelseledamöter vara närvarande. Utan hinder härav skall styrelsesammanträde anses behörigen utlyst om samtliga ordinarie ledamöter infunnit sig till sammanträdet. Som styrelsens beslut gäller den mening om vilket de flesta röstande förenar sig. Vid lika röstetal avgörs val genom lottning. I andra frågor gäller den mening som biträdes av ordföranden.Utan att ha angivits i kallelsen får ärende avgöras om minst två tredjedelar av styrelse-ledamöterna är närvarande och ense om beslutet. Frågan får utan hinder av bestämmelserna i första stycket avgöras utan kallelse om samtliga ordinarie ledamöter är ense om beslutet. Den som deltagit i avgörandet av ärende äger anföra reservation mot beslutet. Sådan reservation skall anmälas före sammanträdets slut. Över ärendet i vilka styrelsen fattat beslut skall föras protokoll som upptar datum, deltagande ledamöter och suppleanter, kort beskrivning av ärendet, styrelsens beslut samt anförda reservationer. Protokollet skall justeras av ordföranden eller annan ledamot som vid förfall för ordförande lett sammanträdet.

 

§ 9 Styrelse, förvaltning

Styrelse skall:
1. Förvalta samfälligheten och föreningens tillgångar
2. Föra redovisning över föreningens räkenskaper
3  Föra förteckning över delägande fastigheter, dessas antal och ägare
4. Årligen till ordinarie stämma avge förvaltningsberättelse över föreningens verksamhet och ekonomi
5. I övrigt fullgöra vad lagen föreskriver om styrelsens handhavande av föreningensangelägenheter.

 

§ 10 Revision

För granskning av styrelsens förvaltning skall medlemmarna på ordinarie föreningsstämma utse 2 st revisorer och 2 st suppleanter.

 

§ 11 Räkenskapsfond

Föreningens räkenskap skall omfatta tiden 1 januari till den 31 december.

 

§ 12 Underhålls- och förnyelsefond

För föreningens underhålls- och förnyelsefond skall årligen avsättas minst 50.000 kronor.

 

§ 13 Föreningsstämma

Ordinarie föreningsstämma skall årligen hållas under mars månad på tid och plats styrelsen bestämmer. Styrelsen kan när det finner det erforderligt utlysa extra stämma. I fråga medlemmars rätt att begära extra stämma utlyses gäller § 47 3 st. lagen om förvaltning av samfälligheter. Om stämma skall godkänna uttaxering skall styrelsen bereda medlemmarna tillfälle att från det kallelseåtgärd vidtagits ta del av debiteringslängd, utvisande det belopp som skall uttaxeras, vad som belöper på varje medlem och när betalningen skall ske. Före ordinarie stämma skall dessutom förvaltningsberättelse och revisionsberättelse för den avslutande räkenskapsperioden samt utgifts- och inkomststat finnas tillgänglig för granskning under samma tid.

 

§ 14 Kallelse till stämma

Kallelse till stämma skall utfärdas av styrelsen och ske skriftligt. Kallelsen skall vidtas senast 14 dagar före sammanträdet. I kallelsen skall anges tid och plats för stämman, vilka ärenden som skall förekomma och lämna uppgifter om plats där i § 13 angivna handlingar finns tillgängliga.Andra meddelanden skall genom styrelsens försorg bringas till medlemmarnas kännedom genom brev.

 

§ 15 Motioner

Medlemmar kan genom motion väcka förslag rörande föreningens verksamhet. Motion, som skall behandlas på ordinarie stämma, skall vara styrelsen tillhanda senast under februari månad. Styrelsen skall bereda avgivna motioner och hålla dem tillgängliga för medlemmarna tillsammans med förvaltningsberättelsen.

 

§ 16 Dagordning vid stämma

Vid ordinarie stämma skall följande ärenden behandlas:
1. Val av ordförande för stämman
2. Val av sekreterare för stämman
3. Val av 2 st justeringsmän och tillika rösträknare
4. Styrelsens och revisorernas berättelse
5. Ansvarsfrihet för styrelsen
6 .Framställning från styrelsen eller motioner från medlemmarna
7. Ersättning till styrelsen och revisorer
8. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat debiteringslängd
9. Val av styrelse och styrelseordförande
10. Val av revisorer
11. Val av valberedning
12. Övriga frågor
13. Meddelande av plats där stämmoprotokollet hålles tillgängligt. Vid extra stämma skall behandlas ärenden under 1,2,3,6 och 13.

 

§ 17 Disposition av avkastning

I det fall stämman beslutar om att fördela uppkommet överskott skall detta ske efter medlemmarnas andelar i samfälligheten.

 

§ 18 Stämmobeslut

Beslut fattas med acklamation om inte omröstning begärs. I fråga om omröstning m m gäller 48, 49, 51 och 52 §§ lagen om förvaltning av samfälligheter. När omröstning företas skall till protokollet antecknas de omständigheter angående rösträtt, andelstal, ombud m m som har betydelse för bedömandet av röstresultatet. Val skall ske med slutna sedlar om någon begär det.

 

§ 19 Protokoll, justering, tillgänglighållande

Stämmoprotokollet skall justeras inom 2 veckor efter stämma och därefter hållas tillgängligt för medlemmarna.

Dessa stadgar har antagits vid sammanträde enligt datum ovan.